Điều Khoản Và Điều Kiện khi tham giam Expert Option

Bản hợp đồng khách hàng này – cùng với bất kỳ tài liệu đi kèm nào, đôi khi sẽ được sửa đổi (sau đây được gọi chung là “Hợp Đồng”) – là văn bản quy định các điều khoản đã được thỏa thuận giữa bạn (sau đây được gọi chung là “Khách Hàng”) và chúng tôi …