Điều Khoản Và Điều Kiện khi tham giam Expert Option

Bản hợp đồng khách hàng này – cùng với bất kỳ tài liệu đi kèm nào, đôi khi sẽ được sửa đổi (sau đây được gọi chung là “Hợp Đồng”) – là văn bản quy định các điều khoản đã được thỏa thuận giữa bạn (sau đây được gọi chung là “Khách Hàng”) và chúng tôi – Công ty EXPERTOPTION LTD , (Saint Vincent và Grenadines, 1510, Kingstown, Phòng 305, Trung tâm Công ty Griffith. Số đăng ký 22863 IBC 2015) (dưới đây được gọi là “Công ty”).

Trước khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng hãy đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Hợp Đồng; cũng như các điều kiện về Chính sách Bảo mật; các Điều Khoản và Điều Kiện về Tiền Thưởng; các Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng Giao Dịch 1-Click; Chính Sách Hoàn Tiền, Chính Sách Thanh Toán, Chính sách AML & KYC và mọi điều khoản bổ sung khác của Hợp Đồng này và các Chính Sách nêu trên. Hợp đồng này có chứa các Điều Khoản ràng buộc pháp lý về kinh doanh, vì vậy, Khách hàng cần đọc thật kỹ trước khi chấp nhận Hợp đồng.

Nếu Khách hàng không đồng ý chấp nhận bị ràng buộc bởi Hợp đồng này, vui lòng không mở một tài khoản và/hoặc không tiếp tục sử dụng trang web của Công ty và/hoặc sử dụng Ứng dụng của Công ty.

Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng trang web của Công ty, chúng tôi sẽ mặc định việc Khách hàng đã chấp nhận Hợp đồng này.

 1. Định Nghĩa Và Giải Thích

Trong Hợp đồng này:

Tài khoản” là những dữ liệu được tích hợp bởi Công ty, có những thông tin cụ thể được Công ty xác định sẵn nhằm tạo sẵn các dữ liệu đó trên Trang web. Tài khoản là dành cho Khách hàng, cho phép Khách hàng theo dõi Hoạt động của mình trên Trang web.

Thỏa thuận” là các Điều khoản và Điều kiện đối với Dịch vụ do Công ty cung cấp.

FATCA” là viết tắt của Foreign Account Tax Compliane – Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Ngoại hối.

Giao dịch” là một hành động hay hành động có liên quan đến việc mua và/hoặc bán các thông tin của các công cụ tài chính của Khách hàng trên trang web này.

Dịch vụ” là hoạt động mà Công ty cung cấp cho Khách hàng khả năng tiếp nhận thông tin được cung cấp trên website; tiếp nhận, chuyển giao các lệnh của Khách hàng để tiến hành các Giao dịch thông qua nền tảng trên website như được mô tả ở đây.

Website” là trang web thuộc công ty có địa chỉ www.expertoption; và các ứng dụng có sẵn trong Android Market và iOS Store đã được tối ưu hóa để sử dụng Dịch vụ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Điều khoản” có nghĩa là tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở trên.

US Reportable Person” là người báo cáo của Hoa Kỳ, theo FATCA, được định nghĩa như sau:

Một công dân Hoa Kỳ (kể cả công dân kép);

Người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ vì mục đích thuế;

Một đối tác trong nước;

Một công ty trong nước;

Bất kỳ bất động sản nào khác ngoại trừ bất động sản nước ngoài;

Bất kỳ sự ủy thác nào nếu:

Một tòa án ở Hoa Kỳ có thể thực hiện việc giám sát chính đối với việc quản lý ủy thác;

Một hoặc nhiều người Hoa Kỳ có quyền kiểm soát tất cả các quyết định quan trọng của ủy thác;

Bất kỳ người nào khác không phải là người nước ngoài.

Các thuật ngữ trong tài liệu này sẽ được hiểu theo quy định ở khoản này, trừ khi có quy định cụ thể khác hoặc bắt buộc phải được hiểu theo ngữ cảnh.

Bất kỳ thuật ngữ nào được sử dụng trong tài liệu này, nhưng không được diễn giải ở đây, sẽ có ý nghĩa như quy định trong các luật và các quy định áp dụng khác.

Tiêu đề của các Điều khoản sẽ chỉ được sử dụng để tham khảo mà không ảnh hưởng đến nội dung và ý nghĩa của Thỏa thuận này.

Trừ khi có yêu cầu khác, ngôi số ít sẽ tương tự như ngôi số nhiều; và sẽ bao gồm cả hai giới tính.

Các tài liệu tham khảo cho Hợp đồng giữa các Bên (bao gồm nhưng không giới hạn đối trong Hợp đồng này), hoặc bất kỳ tài liệu nào khác sẽ được coi là Tài liệu tham chiếu, và tất cả các tài liệu đó Công ty sẽ tuyên bố là Tài liệu bổ sung hoặc Được kèm theo.

 1. Giới Thiệu

Phạm vi của Hợp đồng này

Hợp đồng này đưa ra sẽ là cơ sở để Công ty cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Hợp đồng này điều chỉnh những Giao dịch đã hoặc đang xảy ra giữa Công ty và Khách hàng, trong hoặc sau khi thực hiện Hợp đồng này. Dịch vụ bao gồm: việc cho phép Khách hàng truy cập trang web và nền tảng thông tin nằm trên Trang web, sự hỗ trợ của Công ty cho Khách hàng liên quan đến Dịch vụ, quá trình thu thập và phân tích thông tin.

Mở Đầu

Hợp đồng này thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa Khách hàng và Công ty về cùng một chủ đề, và sẽ có hiệu lực khi Khách hàng đồng ý chấp nhận Thỏa thuận này thông qua Trang web của Công ty. Hợp đồng này sẽ áp dụng cho tất cả các Hoạt động được đề cập trong Hợp Đồng.

 1. Quy Định Chung

3.1. Khách Hàng Đồng Ý:

(I) – Công ty không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ Dịch vụ ủy thác nào với các khoản tiền của Khách hàng.

(II) – Công ty không cung cấp cho Khách hàng giao dịch và bất kỳ đề xuất nào khác liên quan đến các Giao dịch do Khách hàng thực hiện.

(III) – Công ty có quyền chuyển giao.

(IV) – Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các kết quả giao dịch của Khách hàng.

(V) – Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Khách hàng phải chịu trong mối liên hệ giữa Khách hàng và Các Khoản tiền của Khách hàng do Công ty thành lập, trừ khi những thiệt hại đó xảy ra trực tiếp bởi sự bất cẩn của Công ty, hay trong trường hợp Công ty lừa đảo hay vỡ nợ.

(VI) – Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không trả được nợ cho bất kỳ đối tác, ngân hàng, tổ chức lưu ký hoặc tổ chức khác giữ tiền cho Khách hàng, hoặc khi khách hàng thông qua một người nào đó để vận hành tài khoản của mình.

(VII) – Trách nhiệm hợp pháp trong việc sử dụng Dịch vụ thuộc về Khách hàng, và việc tuân thủ các điều khoản này chỉ là dành cho Khách hàng.

3.2. Khách Hàng Phải Đảm Bảo Rằng:

(I) – Tất cả các điều khoản của Hợp đồng này đã được Khách hàng đọc một cách cẩn thận, và chấp nhận tất cả các điều kiện tương tác với Công ty được ghi trong các Điều khoản này.

(II) – Khách hàng là người duy nhất được ủy quyền sử dụng Dịch vụ của Công ty, và Khách hàng là chủ thể pháp lý không thể thay thế được thực thi Điều khoản Hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty.

(III) – Các quyền lợi của Khách hàng không được phép ủy thác, và bổn phận của Khách hàng cũng không được lạm dụng bởi bất cứ người nào khác.

(IV) – Khách hàng là một cá nhân, một công dân có năng lực hợp pháp, không phải là Người báo cáo của Hoa Kỳ, không phải là cư dân hoặc không phải là công dân của Canada, Úc, New Zealand, Áo, Bỉ, Bungari, Croatia, Síp, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, , Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Puerto Rico, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thu Switzerland Sỹ, Anh, Israel, Nhật Bản, Sudan và Hàn Quốc, không phải là cư dân hay công dân của bất kỳ quốc gia nào khác mà theo luật áp dụng của quốc gia đó – bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện bởi Khách hàng trên Trang web có thể được coi là bất hợp pháp hoặc không có hiệu lực.

(V) – Không có người nào ngoại trừ Khách hàng có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến tiến hành các Giao dịch.

(VI) – Khách hàng không có nghĩa vụ phải tuân theo bất kỳ luật hay quy định nào ngăn cản việc đăng ký hoặc thực hiện Hợp đồng hoặc các giao dịch khác.

(VII) – Thông tin do Khách hàng cung cấp cho Công ty là thông tin đầy đủ, đúng sự thật, chính xác và Không gây hiểu nhầm trong bất kỳ khía cạnh nào.

(VIII) – Khách hàng nhận thức được rủi ro tài chính tiềm ẩn trong khi sử dụng Dịch vụ, và Khách hàng sẵn sàng chịu trách nhiệm về chúng.

 1. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên Liên Quan

4.1. Khách Hàng Có Quyền:

4.1.1. Cho phép Công ty cung cấp Dịch vụ để tiến hành các giao dịch thông qua website.

4.1.2. Trong trường hợp không có bất kỳ khoản nợ nào với Công ty hoặc các Giao dịch đã tiến hành, Khách hàng có quyền yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Khách hàng trong phạm vi số tiền của các quỹ tự do và các thông tin có sẵn trên trang web dưới hình thức Tài khoản.

4.1.3. Nếu có tình huống bất lợi xảy ra, Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường một cách chính xác bằng thư yêu cầu chính thức hoặc qua email đến các địa chỉ do Công ty cung cấp trên trang web.

4.1.4. Khách hàng có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Khách hàng không có khoản nợ với Công ty.

4.2. Khách Hàng Có Nghĩa Vụ:

4.2.1. Thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này khi sử dụng Dịch vụ và tiến hành các Giao dịch trên trang web.

4.2.2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có thiếu sót xảy ra do hành động của Khách hàng hoặc các bên thứ ba khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng để truy cập vào trang web hoặc nền tảng trên Trang web.

4.2.3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của Khách hàng, bao gồm cả trách nhiệm đặt lệnh thực hiện các Giao dịch trên trang web.

4.2.4. Tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chiến lược và xem xét các rủi ro có thể xảy ra từ Hoạt động trên trang Web hoặc trong việc tiếp nhận các Dịch vụ.

4.2.5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật thông tin nhận được từ Công ty, và chấp nhận rủi ro mất mát tài chính của Khách hàng hoặc Công ty trong trường hợp có Người thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản của Khách hàng.

4.2.6. Thông báo cho Công ty về bất cứ thay đổi nào liên quan đến chi tiết liên lạc của Khách hàng trong vòng bảy (7) ngày dương lịch kể từ thời điểm thay đổi thông qua thư chính thức hoặc email.

4.2.7. Để đăng ký trên trang web, Khách hàng chỉ có một (1) Tài khoản duy nhất. Nếu phát hiện rằng Khách hàng có nhiều Tài khoản, việc cung cấp Dịch vụ sẽ bị hủy và các Dịch vụ khác sẽ không được thực hiện. Công ty có quyền khóa tất cả các tài khoản của Khách hàng, và Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lại các khoản tiền của Khách hàng trong Tài khoản.

4.3. Công Ty Có Quyền:

4.3.1. Nếu Khách hàng vi phạm một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này, Công ty có quyền xem xét lại giá trị nghĩa vụ của Công ty đối với Khách hàng, và sự trừng phạt sẽ được thực hiện đối với các đăng ký hoạt động của Khách hàng có liên quan.

4.3.2. Đình chỉ việc cung cấp Dịch vụ ở bất kỳ thời điểm nào, và không cần có bất kỳ lời giải thích nào cho Khách Hàng.

4.3.3. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn cho Công ty trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Hợp đồng này.

4.3.4. Thay đổi, thêm hoặc thiết lập mặc định các loại chỉ số: tỷ suất lợi nhuận, khả năng mua loại quyền chọn, số tiền tối thiểu/tối đa, thời gian hết hạn cho một, một số hoặc tất cả các loại tài sản. Công ty có quyền hạn chế số lượng tối đa các tùy chọn đã mua cho bất kỳ khung thời gian nào xuất hiện trên nền tảng giao dịch (1 phút, 1 giờ, 1 ngày theo lịch hoặc bất kỳ cách nào khác).

Khách hàng phải chấp nhận rằng giá của tùy chọn, lợi nhuận, báo giá, khoản đặt cược tối thiểu và tối đa và các nội dung khác có thể được quy định khác nhau cho các khách hàng khác nhau.

4.3.5. Liên hệ với Khách hàng nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Hợp đồng này, và đặc biệt là để đảm bảo chắc chắn về ý định của Khách hàng khi thực hện hành động của Khách hàng trên Tài khoản của Khách hàng.

4.3.6. Sửa đổi hoặc đổi tên bất kỳ phần, điều khoản, và cách viết nào của Hợp đồng hoặc Điều khoản này, và Công ty không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đó.

4.3.7. Nếu có nguyên nhân khách quan, Công ty có quyền tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.

4.3.8. Để sửa đổi quy mô giá trị nghĩa vụ của Công ty đối với Khách hàng, nếu các Hoạt động của Khách hàng được thực hiện trên trang web không tôn trọng Hợp đồng này.

4.3.9. Sử dụng Bên thứ ba cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng này, với điều kiện phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công ty để giữ bí mật thông tin nhận được từ Khách hàng.

4.3.10. Nếu Khách hàng không thực hiện hoạt động trong suốt thời gian sáu (6) tháng liên tục, Công ty có quyền không thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về việc: chấm dứt Hợp đồng và Tài khoản của Khách hàng, yêu cầu Khách hàng về việc thu hồi chi phí duy trì Tài khoản của Khách hàng bằng năm mươi (50) Đô la Mỹ mỗi tháng (trong trường hợp Tài khoản của Khách hàng có số tiền ít nhất bằng số tiền tương ứng không thể chối cãi được); và Công ty không chấp nhận thanh toán số tiền nói trên từ Tài khoản của Khách hàng.

4.3.11. Chấp nhận các đề xuất của Khách hàng tham gia vào một Hoạt động nào đó. Nếu Công ty từ chối tham gia Giao dịch được Khách hàng đề xuất, Công ty sẽ không có nghĩa vụ đưa ra lý do, nhưng Công ty sẽ thông báo kịp thời cho Khách hàng.

4.3.12. Không chấp nhận các khoản tiền gửi của Khách hàng và/hoặc hủy bỏ tiền đặt cọc của Khách hàng khi Khách hàng nạp 3.000 đô la trở lên hoặc, trong trường hợp Khách hàng thực hiện trên 10 khoản tiền gửi riêng lẻ cho Tài khoản và Công ty không thể xác minh được chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng hoặc không thể xác minh bất kỳ Phương thức thanh toán nào đã sử dụng.

Trong trường hợp việc gửi tiền bị hủy và ngân hàng giám sát không tịch thu tài khoản của Khách hàng trên cơ sở nghi ngờ rửa tiền hoặc cho rằng có bất kỳ trường hợp vi phạm pháp luật nào khác, thì tiền của khách hàng sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng mà ban đầu đã gửi đi.

Nếu sau khi gửi tiền vào Tài khoản, Khách hàng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào và sau đó Khách hàng gửi yêu cầu rút lại số tiền đó, Công ty có thể xem hành động đó của Khách hàng như là một nỗ lực để rửa tiền.

4.3.13. Hủy bỏ khoản thanh toán cho Khách hàng đồng thời hoàn lại khoản tiền trên vào Tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào trong hệ thống thanh toán. Ngoài các khoản thanh toán nêu trên, Công ty có thể hủy bỏ khoản thanh toán đó nếu sử dụng lỗi phần mềm. Sự thiếu hiểu biết của Khách hàng về lỗi phần mềm không ảnh hưởng đến quyết định của Công ty. Trong trường hợp cần xác minh kỹ thuật, Tài khoản Khách hàng có thể bị tạm giữ.

4.3.14. Khấu trừ khoản phí 10% số tiền rút ra nếu doanh thu của các khoản tiền trên Tài khoản của Khách hàng (số tiền thanh toán do hoạt động) thấp hơn số tiền ký quỹ. Hoạt động này được thực hiện để loại bỏ khả năng gian lận trực tuyến và bù đắp chi phí giao dịch tiền tệ.

4.3.15. Công nhận Tài khoản của Khách hàng không hoạt động và xem xét các vấn đề về trả lại tiền vào tài khoản cá nhân nếu Khách hàng không truy cập Tài khoản trong hơn 185 ngày lịch.

4.3.16. Nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào không được quy định trong Hợp đồng này, Công ty có quyền hành động theo quy tắc riêng của mình phù hợp với tập quán kinh doanh và luật pháp hiện hành.

4.4. Nghĩa Vụ Của Công Ty:

4.4.1. Tuân thủ các quy định của Hợp đồng này để cung cấp cho Khách hàng các Dịch vụ trên trang Web.

4.4.2. Tuân thủ các quy định của Hợp đồng này, nếu có phần nào không thuộc nghĩa vụ của Khách hàng, Công ty có thể tuân theo yêu cầu của Khách hàng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Khách hàng trong phạm vi số tiền tài trợ miễn phí trên Tài khoản của Khách hàng.

4.4.3. Thực hiện các quy định của Hợp đồng này.

 1. Thực Thi Quy Định Và Điều Luật

5.1. Trong quá trình làm sáng tỏ và thực thi các Điều khoản của Hợp đồng này, các Bên sẽ chịu sự điều chỉnh bởi luật pháp Saint Vincent and Grenadines.

5.2. Nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình thực thi Hợp đồng này, Các Bên đồng ý với thẩm quyền pháp lý của Saint Vincent and Grenadines.

5.3. Trong trường hợp có tình huống đáng ngờ đang được xem xét theo luật của Saint Vincent and Grenadines, ngôn ngữ được sử dụng để xét xử là tiếng Anh và các Bên có quyền đình chỉ việc sử dụng và cung cấp Dịch vụ trong quá điều tra và chuẩn bị cho phiên toà.

 1. Trách Nhiệm Pháp Lý Và Bồi Thường

6.1. Các Bên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật của Saint Vincent and Grenadines nếu như không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này.

6.2. Nếu như Công ty và bất kỳ người nào có liên quan đến Công ty, cũng như bất kỳ nhân viên hoặc đại lý của Công ty, hoặc Giám đốc – không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiếu sót nào do không có sự sơ suất, gian lận hoặc cố ý không thành công của Công ty đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả gây ra thiệt hại về lợi nhuận, hoặc phát sinh bất kỳ thiệt hại nào đối với hoạt động kinh doanh hoặc danh tiếng, chi phí phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc cung cấp Dịch vụ kèm theo (bao gồm cả sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ ngân hàng hoặc đối tác nào). Trong trường hợp đó, Khách hàng không có nghĩa vụ bồi hoàn cho Công ty theo yêu cầu, và Khách hàng được quyền yêu cầu Công ty và Giám đốc, cán bộ, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của công ty bồi hoàn đầy đủ và xứng đáng (cho dù trước hay sau khi chấm dứt Hợp đồng) đối với tất cả chi phí phát sinh bởi Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp của Công ty hoạt động theo Hợp đồng này; bao gồm (không giới hạn) việc thực hiện bất kỳ chỉ thị nào nhận được từ Khách hàng.

Tương tự, nếu như có vấn đề thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng không thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ của mình được đưa ra trong Hợp đồng này mà không nằm trong yêu cầu của Công ty – về việc thực thi các nghĩa vụ đó đối với bất kỳ hành động hay lỗi nào của Khách hàng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây, trừ khi những nghĩa vụ đó là do sự sơ suất, sự cố ý hay gian lận của Công ty. Khoản bồi thường trong Hợp đồng này sẽ vẫn còn hiệu lực.

6.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc nghĩa vụ phát sinh nào của Khách hàng liên quan đến Hợp đồng này, trừ khi tổn thất, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sự sơ suất, gian dối của Công ty. Mặc dù có các quy định tại Điều 6.2 của Hợp đồng này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ đối với Khách hàng vi phạm Hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp lý (bao gồm cả sơ suất), hoặc đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận hay tổn thất gián tiếp do hậu quả phát sinh kết nối với Hợp đồng này.

6.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ chi phí cơ hội nào, do đó giá trị của các khoản tiền của Khách hàng có thể được tăng lên hoặc giảm đi do bất kỳ nguyên nhân gì, trừ khi những tổn thất đó trực tiếp là do sự sơ suất, cố ý gian lận từ phía Công ty.

6.5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi Khách hàng khai thông tin sai sự thật, hoặc sai sót trong bất kỳ hành động nào đã được Khách hàng thực hiện, trừ khi hành vi hoặc lỗi đó là do sự sơ suất cố ý hoặc gian lận từ phía Công ty.

6.6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc thiệt hại nào trong việc mất khả năng thanh toán của bất kỳ bên đối tác, ngân hàng, người giữ bí mật hoặc bên thứ ba nào thay mặt cho Khách hàng, hoặc thông qua các giao dịch thay mặt Khách hàng được thực hiện.

6.7. Công ty không cung cấp tư vấn đầu tư. Đôi khi Công ty có thể đăng báo cáo, tin tức hoặc bất kỳ thông tin nào khác để Khách hàng tham khảo hoặc liên kết đến các trang web khác. Báo cáo, tin tức hoặc bất kỳ thông tin khác được đăng sẽ không phải là lời khuyên đầu tư, và không có sự tin cậy nào được đặt vào nó. Cũng xin lưu ý rằng Công ty sẽ không tiến hành đánh giá bất kỳ giao dịch nào được đề xuất để xác định xem nó có phù hợp với Khách hàng hay không. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm xác định tính phù hợp của bất kỳ hoạt động nào, hoặc Khách hàng có thể sắp xếp hoặc đặt với Công ty khi hoạt động đó có thể đáp ứng các mục tiêu của Khách hàng và Khách hàng có nguồn tài chính để đối phó với bất kỳ tổn thất nào Khách hàng có thể phải chịu.

Nếu Khách hàng – vì bất cứ lý do gì – để đồng ý rằng bất kỳ hoạt động nào bị ảnh hưởng bởi việc chấp nhận hoặc bỏ qua những lời khuyên nhận được từ Công ty – sẽ được coi như là Khách hàng chỉ dựa vào phán quyết của bản thân Khách hàng, và Công ty sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ.

Khách hàng cũng đồng ý rằng việc Khách hàng sử dụng dịch vụ hướng dẫn, thông báo và dịch vụ giao dịch tự động luôn tiềm ẩn rủi ro Khách hàng. Dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ thông báo và dịch vụ giao dịch tự động được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “sẵn có”. Công ty không bảo đảm rằng:

 • Dịch vụ hướng dẫn, thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng
 • Dịch vụ hướng dẫn, thông báo và dịch vụ giao dịch tự động sẽ không có lỗi
 • Kết quả thu được từ việc sử dụng hướng dẫn, dịch vụ thông báo Hoặc dịch vụ giao dịch tự động sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy
 • Bất kỳ lỗi nào trong hướng dẫn, dịch vụ thông báo hoặc tự động Dịch vụ giao dịch tự động sẽ được sửa chữa
 • Không cung cấp thông tin thu thập được từ Khách hàng về hướng dẫn sử dụng hoặc sử dụng dịch vụ thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động hoặc từ các kết quả thu được từ việc sử dụng các dịch vụ và hướng dẫn đó sẽ bảo đảm bất kỳ điều gì Trong Điều khoản này.

6.8. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu trách nhiệm về bất kỳ chiến lược hoặc hoạt động đầu tư nào và không được dựa vào Công ty vì bất kỳ mục đích nào, và Công ty sẽ không có trách nhiệm hay bất kỳ trách nhiệm gì, bất kể trường hợp nào hay bất kỳ chiến lược kinh doanh hay hoạt động nào của khách hàng.

6.9. Khách hàng thừa nhận và chịu trách nhiệm về:

(i) rủi ro do sai sót hoặc giải thích sai trong đơn đặt hàng của Khách hàng được gửi qua nền tảng Trang web hoặc các ứng dụng di động được Công ty ủy quyền do lỗi kỹ thuật hoặc cơ khí của thiết bị.

(ii) nguy cơ trì hoãn hoặc các vấn đề khác xảy ra trong quá trình xử lý các đơn đặt hàng của Khách hàng do lỗi kỹ thuật của thiết bị.

(iii) nguy cơ các lệnh của Khách hàng có thể được đặt bởi những người không có thẩm quyền và phải có trách nhiệm ồi thường cho Công ty đầy đủ cho bất kỳ tổn thất phát sinh do hành động theo lệnh đó. Khách hàng chấp nhận rằng trong quá trình tiếp nhận và chuyển giao đơn đặt hàng của Khách hàng, Công ty sẽ không có trách nhiệm về nội dung, điều chỉnh giá do bất kỳ sự chậm trễ kỹ thuật nào trong quá trình xử lý hoặc nhận dạng người đặt hàng, ngoại trừ sự sơ suất thô gây ra từ phí Công ty.

6.10. Khách hàng chấp nhận rằng Công ty sẽ không thực hiện hành động dựa trên lệnh đặt được chuyển đến Công ty – nếu như Khách hàng sử dụng các phương tiện điện tử khác với Đơn hàng của Khách hàng được truyền qua nền tảng trên trang web, hoặc các ứng dụng trên điện thoại được Công ty ủy quyền và Công ty sẽ không có nghĩa vụ đối với Khách hàng thực hiện hành động theo yêu cầu của Khách hàng.

6.11. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hay thiếu sót nào của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất hoặc chi phí nào gây ra cho Khách hàng và bên thứ ba do hậu quả liên quan đến bất kỳ hành động hay sai sót nào nói trên.

6.12. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất kết nối về điện nào cản trở việc sử dụng nền tảng website hoặc ứng dụng trên trang web hoặc điện thoại di động được ủy quyền bởi Công ty, và không chịu trách nhiệm về việc không thể thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này vì mất kết nối mạng hoặc mất kết nối điện.

6.13. Công ty không chịu trách nhiệm về những thất bại trong hoạt động của bưu điện, mạng Internet, mạng truyền thông, xảy ra vì những lý do không phụ thuộc vào Công ty và đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc nhận hoặc không nhận được bất kỳ thông báo của Khách hàng.

6.14. Khách hàng hoàn toàn chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến bảo vệ quỹ, bao gồm (nhưng không giới hạn) những thay đổi bất lợi về điều kiện thị trường trong quá trình đầu tư vào danh mục đầu tư được lựa chọn trên Website. Khi xảy ra sự kiện (rủi ro) theo quy định tại khoản này, nghĩa vụ của Công ty được loại trừ hoàn toàn.

6.15. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hành động hoặc sự thiếu sót của bên thứ ba đang thực hiện trong các dịch vụ ngân hàng, thanh toán hoặc bất kỳ hoạt động nào khác, tương tự đó là các hoạt động trung gian khác có liên quan đến hỗ trợ tài chính ngân hàng hoặc các tài khoản khác liên quan đến các khoản tiền của Khách Hàng.

6.16. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Công ty không thể cung cấp cho Khách hàng bất kỳ tư vấn pháp lý hoặc sự đảm bảo nào về việc sử dụng Dịch vụ và Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính pháp lý của Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn của Khách hàng. Khách hàng sử dụng Dịch vụ trên Website theo lựa chọn của chính bản thân mình, và nếu xảy ra rủi ro, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc xác định liệu có hợp pháp trong thẩm quyền của Khách hàng hay không.

6.17. Các Dịch vụ có sẵn và được sử dụng bởi các cá nhân hoặc công ty có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật pháp và các quy định áp dụng cho quốc gia cư trú của họ. Không giới hạn các điều đã nói ở trên, Dịch vụ không cung cấp cho những người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi pháp lý (“Người chưa thành niên”).

Nếu khách hàng là người chưa thành niên, Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ. Công ty có quyền yêu cầu chứng minh độ tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào để xác minh rằng người chưa thành niên không sử dụng Dịch vụ. Công ty có thể hủy Tài khoản của Khách hàng và loại trừ một người khỏi việc sử dụng Dịch vụ nếu không cung cấp bằng chứng về độ tuổi hoặc nếu Công ty nghi ngờ rằng một người sử dụng Dịch vụ là Người chưa thành niên.

Nếu khoản tiền gửi vào Tài khoản do Trẻ em thực hiện, Công ty có quyền hoàn lại khoản tiền gửi cho người này theo các chi tiết thanh toán được sử dụng cho khoản tiền gửi và kết quả hoạt động thanh toán sẽ bị hủy.

6.18. Nếu Công ty tuân theo bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào để yêu cầu đánh giá xem Khách hàng có đủ kinh nghiệm và hiểu biết để hiểu những rủi ro liên quan đến các hoạt động của khách hàng hoặc các giao dịch khác, Công ty sẽ dựa vào thông tin do Khách hàng cung cấp và các thông tin khác mà Khách hàng có thể cung cấp cho Công ty sau đó. Khách hàng xác nhận rằng tất cả các thông tin đó là đúng, chính xác và đầy đủ, và Công ty sẽ không có trách nhiệm trong trường hợp thông tin bị sai lệch hoặc gian dối. Khách hàng sẽ thông báo cho Công ty nếu thông tin là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Nếu Công ty không thể có được thông tin đầy đủ để tiến hành đánh giá hoặc dựa trên thông tin được Khách hàng cung cấp, Công ty quyết định rằng Khách hàng không có đủ trình độ và kiến ​​thức liên quan đến Dịch vụ phù hợp, theo luật và quy định hiện hành, Công ty có thể Từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiết lộ thông tin sai lệch (bao gồm cả lỗi chính tả) cho Công ty, Công ty có thể hủy bất kỳ khoản thanh toán nào của Khách hàng và khóa Tài khoản của Khách hàng. Nếu Công ty từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, Công ty sẽ không có nghĩa vụ đối với Khách hàng khi xảy ra bất kỳ thiệt hại nào.

6.19. Công ty có quyền – vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình – để hạn chế cung cấp Dịch vụ của mình cho một số khu vực pháp lý nếu coi đó là những quốc gia bị cấm. Danh sách các quốc gia không đầy đủ và có thể được cập nhật bất cứ lúc nào và Công ty sẽ làm theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước. Công ty có quyền yêu cầu bằng chứng chứng minh rằng Khách hàng không cư trú ở một trong những quốc gia bị cấm và có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào được cho là cần thiết để xác minh sự tuân thủ điều khoản này.

6.20. Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng Công ty áp dụng cách tiếp cận quản lý và giảm nhẹ rủi ro cho Khách hàng, theo đó Công ty có thể áp dụng các cài đặt nhất định và các tính năng nhất định có thể không có sẵn trên tài khoản của Khách hàng.

6.21. Khách hàng có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào hoặc thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ bên thứ ba để tiếp thị – tùy theo quyết định và trách nhiệm của họ, và Khách hàng tự thực hiện mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Để mở rộng, Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm tư vấn hoặc đào tạo trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin cung cấp để đảm bảo hiểu đầy đủ các công cụ, thuật ngữ kỹ thuật và mô tả được cung cấp. Xin lưu ý rằng Công ty không có khả năng cung cấp những lời khuyên và/hoặc các khóa đào tạo như vậy.

Ngôn Ngữ

Hợp Đồng này được soạn thảo bằng tiếng Anh và Công ty sẽ tiếp tục giao tiếp với Khách hàng bằng Tiếng Anh trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng này. Tuy nhiên, nếu có thể, Công ty sẽ liên lạc với Khách hàng bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Các Tác Động Về Thuế

Công ty không chịu trách nhiệm đối với các về thuế của bất kỳ hoạt động nào. Không có điều khoản nào trong Hợp đồng này loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào Công ty có thể có đối với Khách hàng theo luật pháp và các quy định hiện hành, có thể không bị loại trừ hoặc bị giới hạn.

Tài Khoản Hồi Giáo

Trong trường hợp Khách hàng, do việc tuân thủ đức tin tôn giáo Hồi giáo không thể nhận hoặc trả lãi, Khách hàng đó có thể chọn chỉ định, cách thức được cung cấp bởi Công ty vì điều này có thể được thay đổi theo thời gian, và Tài khoản của họ là một Tài khoản hoán đổi miễn phí không bị tính phí hoặc có phí bảo hiểm hoặc/và tiền thưởng hoặc/và lãi suất (“Tài khoản Hồi giáo”). Khách hàng xác nhận và/hoặc chấp nhận rằng yêu cầu Tài khoản của họ là Tài khoản Hồi giáo sẽ chỉ được thực hiện do tín ngưỡng tôn giáo Hồi giáo nói trên và không vì bất cứ lý do nào khác. Công ty có quyền từ chối chấp nhận yêu cầu của Khách hàng để chỉ định tài khoản của họ như là một Tài khoản Hồi giáo. Trong trường hợp Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng đang lạm dụng các quyền được giao bằng cách phân loại Tài khoản làm Tài khoản Hồi giáo; Công ty có quyền – không cần thông báo trước, tiến hành một hoặc các điều sau đây:

 • Đình chỉ mọi hoạt động được thực hiện trên Tài khoản Hồi giáo
 • Công ty có thể hủy bỏ các quyền và điều kiện đặc biệt được cấp cho Tài khoản do phân loại là Tài khoản Hồi giáo, thu hồi chỉ định Tài khoản là Tài khoản Hồi giáo và đưa tài khoản thành Tài khoản thông thường
 • Công ty có thể hạn chế hoặc cấm Khách hàng bảo vệ các quyền của họ
 • Công ty có thể, theo ý của mình, đóng bất kỳ vị trí nào và mở, khôi phục lại chúng theo giá thị trường thực. Khách hàng đồng ý rằng họ phải chịu mọi chi phí phát sinh từ hành động kể trên, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí thay đổi thỏa thuận duy nhất Hợp đồng này, Các Điều khoản Cụ thể áp dụng cho mỗi Hoạt động được ký kết theo Hợp đồng này và tất cả các sửa đổi đối với Bất kỳ người nào tạo thành một thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng. Cả hai Bên đều thừa nhận tất cả các Hoạt động được ký kết vào ngày hoặc sau ngày Hợp đồng này mất hiệu lực.

Thỏa Thuận Đơn Phương

Hợp đồng này trên thực tế là các thỏa thuận, và tất cả các điều khoản đó tạo thành một thỏa thuận duy nhất giữa Công ty và Khách hàng. Các Bên đều thừa nhận rằng việc thực hiện các hoạt động trước ngày hợp đồng này có hiệu lực thì đều tuân theo các thỏa thuận đơn phương giữa các bên.

Ghi Lại Các Cuộc Gọi

Công ty được quyền ghi lại các cuộc trò chuyện điện thoại mà không sử dụng một giọng cảnh báo nào tới Khách hàng để đảm bảo rằng các điều khoản Dịch vụ và bất kỳ các thông tin quan trọng khác liên quan đến Dịch vụ được ghi chép kịp thời và chính xác. Các hồ sơ này sẽ là tài sản duy nhất của Công ty và được Khách hàng chấp nhận làm bằng chứng về các lệnh hoặc hướng dẫn được Công ty cung cấp.

Hồ Sơ Công Ty

Hồ Sơ Công ty – trừ khi được chứng minh là sai – sẽ là bằng chứng ghi lại các giao dịch của Khách hàng với Công ty liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ. Theo đây, Khách hàng xác nhận sẽ không phản đối việc ghi lại hồ sơ Công ty làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào, vì hồ sơ đó không phải là bản gốc, không phải bằng văn bản cũng không phải là các tài liệu được sản xuất bởi máy tính. Khách hàng sẽ không dựa vào Công ty để tuân thủ nghĩa vụ ghi chép của Khách hàng, mặc dù các hồ sơ có thể được cung cấp cho Khách hàng theo yêu cầu của Công ty theo quyết định tuyệt đối của Công ty.

Quyền Lợi Và Các Khoản Bồi Thường

Các quyền và các khoản bồi thường được cung cấp theo Hợp đồng này là thỏa thuận giữa các Bên và không phải là những quy định của luật pháp. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trong một khoảng thời gian nào đó có lợi cho Khách hàng.

Công ty không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ quyền nào của Công ty theo Hợp đồng này (bao gồm bất kỳ Giao dịch nào) hoặc theo cách khác sẽ coi như một sự khước từ các quyền hoặc các khoản bồi thường đó. Việc không thực hiện một hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ ngăn cản việc thực hiện quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.

Khấu trừ

Không làm tổn hại đến bất kỳ quyền lợi nào của Khách hàng, Công ty có thể ở bất kỳ khoảng thời gian nào đó mà không thông báo cho Khách hàng về việc khấu trừ một khoản tiền nào đó trong giao dịch của khách hàng.

Hạn Sử Dụng Của Điều Khoản

Nếu vào một thời điểm nào đó, bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này trở nên bất hợp pháp hoặc không hợp lệ hoặc không thể thực thi được với bất kỳ thẩm quyền luật pháp nào, thì hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp đồng này theo luật cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Những Trường Hợp Bị Cấm Giao Dịch

Cựu nhân viên hoặc nhân viên hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên quan nào, trong suốt thời hạn làm nhân viên cho Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên quan nào và sau khi chấm dứt hợp đồng nhân viên mà trở thành khách hàng của Công ty (trực tiếp hay gián tiếp, một mình hoặc với các đối tác, công ty liên kết, công ty liên kết hoặc bất kỳ mệnh giá thứ ba khác Ty) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty thì đều bị cấm giao dịch. Nếu Công ty cho rằng nhân viên hoặc cựu nhân viên đang giao dịch với Công ty mà không có sự đồng ý của Công ty thì Công ty sẽ xem tất cả các giao dịch đó là lạm dụng và không theo quy định kinh doanh.

Trong trường hợp đó, tài khoản giao dịch của nhân viên và tài khoản giao dịch của nhân viên cũ sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và các khoản tiền giữ trong tài khoản sẽ bị tịch thu.

Trong suốt thời gian hợp tác giữa công ty liên kết/cựu cộng sự kinh doanh với Công ty và sau khi chấm dứt hợp đồng, không liên quan đến kinh doanh hoặc cựu thành viên kinh doanh của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên quan nào của nó trở thành khách hàng của Công ty (hoặc trực tiếp hay gián tiếp, Riêng hoặc với đối tác, công ty liên kết, chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty thì Công ty sẽ coi tất cả các giao dịch là lạm dụng giao dịch.

Trong trường hợp đó, các tài khoản giao dịch của các cổ đông/các thành viên cũ của doanh nghiệp đóng ngay lập tức và bất kỳ khoản tiền nào giữ trong tài khoản sẽ bị tịch thu.

Phương Thức Giao Dịch Trong One-Click

Dưới đây Khách hàng có thể xác nhận phiên bản hiện tại để lựa chọn giữa các chế độ sau đây để gửi lệnh giao dịch. Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ bị ràng buộc bởi các thủ tục và điều kiện được nêu cụ thể ở đây đối với mỗi phương thức.

1 – Chế độ mặc định cho việc gửi lệnh là một quá trình gồm hai bước.

Sử dụng chế độ Mặc định, đầu tiên, Khách hàng mở cửa sổ lệnh mới. Sau đó, Khách hàng cần chọn một loại lệnh đặt hàng thích hợp, điền các thông số của nó và xác nhận việc gửi đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào nút Mua, Bán, Đặt, Sửa đổi hoặc Đóng tùy thuộc vào loại đơn đặt hàng cụ thể được chọn và ý định giao dịch của Khách hàng.

Sử dụng chế độ Mặc định, việc đặt hàng của Khách hàng sẽ không được chấp nhận cho đến khi Khách hàng hoàn thành tất cả các bước ghi chú cần thiết.

2 – Phương thức One-Click Trading

Gửi đơn đặt hàng theo phươn thức này là một quá trình một bước. Sử dụng chế độ One Click Trading, đơn đặt hàng của Khách hàng sẽ được gửi khi Khách hàng:

 • Nhấp chuột duy nhất vào lệnh bán (SELL) hoặc yêu cầu mua (BUY)
 • Mở tab Trading trong cửa sổ Market Watch
 • Mở Bảng điều khiển giao dịch One Click với biểu đồ
 • Lệnh đóng đang chờ xử lý hoặc xóa các điểm dừng trên tab giao dịch ở cửa sổ giao dịch Terminal.

Đây không phải là một lời gợi ý Khách hàng Click vào Giao dịch. Khách hàng sẽ không thể hủy lệnh giao dịch hay rút lại tiền của mình khi đã thực hiện giao dịch.

Khách hàng có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ One Click Trading trên tab Trade của cửa sổ lựa chọn Terminal.

Với chế độ One Click Trading, Khách hàng phải hiểu rằng các đơn đặt hàng của Khách hàng sẽ được gửi đi chỉ bằng một cái nhấp vào nút mua hoặc mà không có bất kỳ xác nhận đơn hàng nào nữa. Khách hàng phải suy nghĩ kỹ và đồng ý chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng phương thức gửi lệnh này.

Khi khách hàng đã lựa chọn, Khách hàng sẽ đối mặt với cả những nguy cơ sai sót, và thiệt hại trong việc đặt đơn đặt hàng. Khách hàng đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm và giữ cho Công ty vô hại nếu xảy ra bất kỳ tổn thất hay chi phí nào gây ra do các lỗi, thiếu sót hoặc nhầm lẫn của Khách hàng hay người quản lý giao dịch của Khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện giao dịch.

Kỳ Hạn Và Chấm Dứt Hợp Đồng

Hợp đồng này là một đề nghị chính thức, bao hàm mục đích và ý định của Công ty, tạo thành một văn bản thỏa thuận với bất kỳ ai chấp nhận tất cả các điều khoản của Hợp đồng này, bằng cách đăng ký trên Website; ngoại trừ khi không thể cung cấp Dịch vụ vì lý do kỹ thuật, pháp lý hoặc các lý do khác theo luật và quy định áp dụng cho Hợp đồng này và bất kỳ thẩm quyền luật pháp nào áp dụng cho Khách hàng hoặc Công ty.

Hợp đồng này được ký kết bởi các Bên trong một khoảng thời gian không xác định và sẽ được coi là chấm dứt hợp đồng sau khi hoàn toàn khóa tài khoản của Khách hàng.

Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo trước trong trường hợp Khách hàng không có khả năng pháp lý, hoặc ngay khi Công ty nhận thức được Khách hàng đã chết. Trong trường hợp Khách hàng đã chết, quyền rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng được chuyển cho người thừa kế theo thứ tự hoặc người thừa kế theo di chúc. Quyền sử dụng Tài khoản của Khách hàng và quyền thực hiện Các Giao dịch không được kế thừa.

1 Điều Khoản Và Điều Kiện Kèm Theo

Điều khoản Và Điều kiện Kỹ Thuật

 1. Xử lý các yêu cầu và đơn đặt hàng của Khách hàng để thực hiện Giao dịch.

1.1. Các yêu cầu và đơn hàng của Khách hàng có cấu trúc sau:

– Sau khi khách hàng yêu cầu hoặc đặt hàng, kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của lệnh đặt hàng trên nền tảng Website.

– Nền tảng Website gửi yêu cầu hoặc lệnh đặt hàng của Khách hàng đến máy chủ.

– Máy chủ sau khi thực hiện lệnh đặt hàng của Khách hàng sẽ gửi kết quả tới nền tảng Website. Nếu kết nối giữa nền tảng Website và máy chủ được định tuyến, nền tảng trên Website sẽ nhận được kết quả của đơn đặt hàng của khách hàng quá trình sẽ được thực hiện.

1.2. Thời gian xử lý có thể khác nhau và phụ thuộc vào chất lượng của kết nối giữa nền tảng Website và máy chủ, cũng như các điều kiện thị trường.

Trong điều kiện thị trường bình thường, thời gian xử lý thường dao động từ 1 – 4 giây. Trong một số trường hợp và các điều kiện thị trường khác với thường lệ, thời gian xử lý có thể nhiều hơn 4 giây.

1.3. Máy chủ có thể từ chối yêu cầu của Khách hàng trong các trường hợp sau:

– Nếu Khách hàng gửi yêu cầu hoặc đơn đặt hàng trước khi báo giá đầu tiên trên Website mở cửa.

– Nếu không có đủ tiền trên Tài khoản của Khách hàng để mở lệnh Giao dịch mới.

– Khi các điều kiện thị trường khác với thông thường – cũng như trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc do hạn chế về quản lý tiền (tỷ lệ tối thiểu hoặc tối đa…)

1.4. Khi làm việc với nền tảng Website, Khách hàng chỉ có thể sử dụng một tab trình duyệt. Trong trường hợp nhiều tab của trình duyệt, thông tin Khách hàng và kết quả của Giao dịch có thể được điều chỉnh hoặc bãi bỏ.

1.5. Khách hàng xác nhận rằng thông tin về sự cân bằng giữa Tài khoản của Khách hàng phản ánh bởi Công ty trên Website trùng với các giao dịch mà Khách hàng thực hiện là chính xác, Khách hàng không có quyền yêu cầu Công ty nhập bất kỳ thay đổi nào vào thông tin được phản ánh trên Website cũng như không có quyền yêu cầu Công ty bồi thường bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng mong đợi do kết quả của các Giao dịch không được phản ánh như Khách hàng mong muốn.

 1. Ghi Chú

2.1. Nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất khách hàng có thể tin tưởng đó là thông tin báo giá mà máy chủ chính gửi đến khách hàng. Tuy nhiên, thông tin có trong báo giá trên website không thể phục vụ như là một nguồn thông tin đáng tin cậy về biến động của báo giá thực, nhất là trong những trường hợp kết nối không ổn định giữa website và máy chủ hệ thống.

2.2. Biểu đồ được hiển thị trên website chỉ mang tính chất minh họa. Do đó, Công ty không đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện với mức giá tương ứng được xác định trên biểu đồ tại thời điểm giao dịch của Khách hàng là hoàn toàn chính xác.

2.3. Giá hiển thị trên sàn giao dịch được hình thành theo công thức (Bid + Ask)/2.

2.4. Báo giá phi thị trường

2.4.1. Báo giá phi thị trường nghĩa là giá được xác định trên website mà không dựa vào giá tương ứng trên thị trường tại một thời điểm nhất định.

2.4.2. Nếu Công ty đã thực hiện yêu cầu của khách hàng hoặc đặt lệnh cho báo giá phi thị trường, Công ty chịu trách nhiệm điều chỉnh các giao dịch tài chính giữa các vị trí sai và đóng giá thực tế trên thị trường, tương ứng với thời điểm đóng báo giá phi thị trường.

2.4.3. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu đặt lệnh đến vị trí mở đã được thực hiện ở mức phi thị trường, Công ty có quyền hủy bỏ kết quả tài chính cho vị trí đó.

 1. Xử Lý Đơn Đặt Hàng Của Khách Hàng

3.1. Nếu số tiền có sẵn trên Tài khoản của Khách hàng đủ để mở một  giao dịch thì giao dịch sẽ được mở ra.

3.2. Nếu số dư tài khoản của Khách hàng không đủ để mở một giao dịch, khi đó đơn hàng của khách hàng sẽ bị hủy bỏ.

3.3. Đơn đặt hàng của Khách hàng để mở một giao dịch được tiến hành, và vị trí chỉ được mở sau khi mục nhập tương ứng được ghi trong tệp nhật ký của máy chủ. Mỗi giao dịch mới được gán với số thứ tự.

3.4. Trạng thái giao dịch đóng cửa xảy ra ở mức giá hiện tại.

 1. Tài Sản OTC

4.1. Tài sản OTC hoặc tài sản “trên quầy” là bất kỳ tài sản nào giao dịch bên ngoài thị trường thông thường.

4.2. Giá tài sản OTC được hình thành trên cơ sở thông tin về các đơn đặt hàng của Khách hàng nhận được bởi Công ty.

4.3. Khách hàng chấp nhận rằng bằng cách thực hiện các giao dịch trên Tài sản OTC, Khách hàng hiểu được bản chất của giao dịch Tài sản OTC.

4.4. Khách hàng thừa nhận rằng bằng chuyển nhượng đơn đặt hàng cho Công ty trên Tài sản OTC, Khách hàng thừa nhận rằng nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất là từ máy chủ hỗ trợ khách hàng.

4.5. Bitcoin và Litecoin Assets là tài sản được giao dịch ngoài thị trường thông thường.

4.6. Giá của Bitcoin và Litecoin Assets dựa trên báo giá trung bình được cung cấp bởi các giao dịch bí mật.

4.7. Khách hàng thừa nhận rằng bằng cách giao dịch trên Bitcoin và Litecoin Assets, Khách hàng hiểu được bản chất của công việc của Bitcoin và Litecoin Assets.

4.8. Khách hàng thừa nhận rằng bằng chuyển nhượng đơn đặt hàng cho Công ty trên Bitcoin và Litecoin Assets, nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất là từ máy chủ hỗ trợ khách hàng.

 1. Gian Lận

5.1. Nếu Công ty phát hiện ra các hành động gian lận như:

5.1.1. Gian lận liên quan đến giao dịch thẻ tín dụng hay bất kỳ cách nào khác để sử dụng số dư thẻ tín dụng không thuộc về Khách hàng.

5.1.2. Gian lận liên quan đến việc sử dụng phần mềm cho kết quả giao dịch sai.

5.1.3. Gian lận liên quan đến lỗi hệ thống dẫn đến kết quả giao dịch sai

Nếu Khách hàng có hành vi gian lận với Công ty hoặc bất kỳ cơ quan chức năng nào khác, Tài khoản của Khách hàng sẽ bị Công ty chặn mà không có khả năng tiếp tục Giao dịch với Tài khoản của Khách hàng và tất cả các khoản thanh toán cho Khách hàng sẽ bị hủy bỏ. Công ty có quyền kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra bất kỳ phương pháp gian lận nào để có được lợi nhuận mà Khách hàng sử dụng.

Bất kỳ hành động sử dụng lợi thế hoặc ảnh hưởng không công bằng (thường được gọi là gian lận), bao gồm đo ngược công  nghệ, gian lận mối quan hệ máy chủ, khai thác lỗi, lỗ hổng hoặc lỗi trong phần mềm, hành vi hack, vi phạm cơ sở dữ liệu bảo mật, sử dụng các công cụ tự động (còn gọi là “bots”); hoặc việc khai thác “lỗi” bị Công ty cấm. Nếu việc sử dụng gian lận bị phát hiện, Tài khoản Khách hàng của Công ty sẽ bị chặn mà không có thông báo trước. Khách hàng sẽ không thể sử dụng Dịch vụ, và tất cả các khoản thanh toán cho Khách hàng sẽ bị hủy và bất kỳ khoản tiền và khoản tiền gửi nào của Khách hàng sẽ bị tịch thu.

 1. Sao Kê Ngân Hàng

6.1. Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng đều sẽ được hiển thị trong bảng sao kê ngân hàng với ghi chú: EXPERTOPTION.COM, EXPERTOPTION hoặc EXPERT.

No Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *