Điều khoản Và Điều Kiện khi Nhận Thưởng trên Expertoption

1. Định Nghĩa

1.1. Chiến dịch tiền thưởng – một loạt các hoạt động của Công ty như tiền thưởng, cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, đấu thầu, chiết khấu, ưu đãi… nhằm tăng sự thu hút sử dụng Dịch vụ thông qua sự khuyến khích và kích thích hành động với Khách hàng của Expert Option.
1.2. Tiền thưởng – là một phần thưởng tài chính mà Khách hàng của Công ty nhận được, được tính vào Tài khoản Khách hàng theo các quy định của chiến dịch khuyến khích.
1.3. Khối lượng giao dịch bắt buộc – là khối lượng giao dịch tối thiểu mà Khách hàng phải thực hiện để nhận được các phần thưởng theo quy định của chiến dịch khuyến khích.

2. Quy Định Chung

2.1. Các chiến dịch khuyến khích được thực hiện như một phần của chương trình thưởng cho Khách hàng của Công ty.
2.2. Bất kỳ chiến dịch khuyến khích nào mà Khách hàng được tiếp cận cũng chỉ được phép tổ chức bởi Công ty.
2.3. Các điều kiện của chiến dịch khuyến khích có thể khác nhau tùy thuộc vào phạm vi của mỗi chiến dịch khuyến khích cụ thể.

3. Đối Tượng Của Chiến Dịch Khuyến Khích Là Một Phần Quan Trọng Của Chương Trình

3.1. Bất kỳ Khách hàng nào của Công ty thỏa mãn các điều kiện tham gia của chiến dịch khuyến khích cụ thể nào đó đều có thể trở thành thành viên của chiến dịch khuyến khích.
3.2. Khách hàng là người tham gia chiến dịch khuyến khích – khi đồng ý tham gia vào chiến dịch hoặc bắt đầu tham gia vào chiến dịch – sẽ phải cho phép Công ty xuất bản dữ liệu cá nhân (tên đầy đủ, Số tài khoản của Khách hàng, kết quả tài chính Giao dịch của Khách hàng và các chi tiết khác về Hoạt động của Khách hàng trên Website) và thông báo các kết quả đặc biệt cho mục đích quảng cáo mà không cần thông qua bất kỳ thông báo nào tới Khách hàng.
3.3. Nhân viên, đối tác và các công ty thành viên của Công ty không có quyền tham gia vào các chiến dịch khuyến khích như là một phần của chương trình thưởng –điều này sẽ được ghi chi tiết trong điều kiện tham gia các chiến dịch khuyến khích.

4. Quyền Và Nghĩa Vụ

4.1. Công ty có quyền sử dụng kết quả chiến dịch khuyến khích cho mục đích quảng cáo và thương mại.
4.2. Công ty có quyền chấm dứt một, một vài hoặc tất cả các chiến dịch khuyến khích hoặc các chương trình tiền thưởng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng; và không có trách nhiệm trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Khách hàng về những gì Khách hàng mong đợi nhận được khi tham gia vào các chiến dịch khuyến khích hoặc các chương trình thưởng, và cũng không có trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh cho Khách hàng liên quan đến việc tham gia vào chiến dịch khuyến khích hoặc các chương trình thưởng.
4.3. Công ty có quyền huỷ bỏ chiến dịch khuyến khích hoặc chương trình tiền thưởng và hủy bỏ kết quả tài chính trong trường hợp phát hiện gian lận, xuất hiện hành vi vi phạm quy tắc chiến dịch, do lỗi kỹ thuật hoặc những điều kiện bất khả kháng – mà không phải có trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng về những gì Khách hàng mong đợi nhận được khi tham gia vào các chiến dịch khuyến khích hoặc chương trình thưởng, không chịu trách nhiệm chi trả chi phí phát sinh cho Khách hàng liên quan đến việc tham gia vào chiến dịch khuyến khích hoặc các chương trình thưởng.
4.4. Công ty có quyền từ chối sự tham gia của Khách hàng trong các chiến dịch khuyến khích trong khuôn khổ của bất kỳ chương trình thưởng nào; mà không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho Khách hàng.

5. Tiền Thưởng

5.1. Số tiền thưởng được tích lũy vào Tài khoản của Khách hàng.
5.2. Khoản tiền thưởng phụ thuộc vào số tiền gửi trong Tài khoản của Khách hàng, trừ khi được quy định trong điều kiện khác của một chiến dịch khuyến khích cụ thể nào đó.
5.3. Giá trị của khối lượng giao dịch bắt buộc do Công ty tự ý đặt một cách độc lập cho từng chiến dịch khuyến khích cụ thể.
5.3.1. Giá trị khối lượng giao dịch bắt buộc đối với số tiền thưởng Tiền gửi – Số tiền thưởng nhân với 50.
5.3.2. Giá trị khối lượng giao dịch bắt buộc đối với tiền thưởng không có tiền gửi – Số tiền thưởng nhân với 50.
5.3.3. Các Giao dịch có kết quả “At – The – Money” (giá thực tế ở thời điểm giao dịch hết hạn) không được tính vào khối lượng giao dịch bắt buộc
5.4. Các điều khoản và điều kiện, quy tắc tính tiền thưởng và khả năng thu hồi cùng các thông tin chi tiết sẽ được quy định trong Quy chế và Điều kiện của một chương trình thưởng nhất định.
5.5. Mỗi khoản tiền thưởng chỉ được phép nhận một lần. Một Khách hàng có quyền nhận một khoản tiền thưởng chỉ một lần duy nhất theo chiến dịch khuyến khích hoặc các chương trình thưởng.
5.6. Tiền thưởng chỉ có thể được hủy bỏ trước khi Khách hàng bắt đầu Giao dịch ngay sau khi nhận được tiền thưởng. Nếu tiền thưởng đã được sử dụng hoặc sử dụng một lần, Khách hàng không thể hủy tiền thưởng.
5.7. Số tiền thưởng nhận được theo điều kiện của chương trình khuyến khích hoặc chương trình thưởng sẽ được tính vào số dư Tài khoản của Khách hàng sau khi chiến dịch khuyến khích hoặc chương trình thưởng có hiệu lực.
5.8. Số tiền thưởng được tính vào Tài khoản của Khách hàng theo các điều khoản của chương trình khuyến mãi hoặc chương trình thưởng không thuộc nghĩa vụ của Công ty.
5.9. Các khoản tiền thưởng được cộng và Tài Khoản của Khách hàng chỉ được phép rút ra sau khi Khách hàng đã đạt được giá trị khối lượng giao dịch bắt buộc.
Lưu ý: Sau khi áp dụng mã tiền thưởng, tất cả các yêu cầu rút tiền mà Khách hàng đã tạo trước đây nhưng không hoàn thành sẽ được tự động hủy. Khách hàng có thể thực hiện Rút tiền nhiều hơn sau khi đã đạt được khối lượng giao dịch bắt buộc của Khách Hàng.

4 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *